A Working Woman: Trương Lý Hoàng Phi, "Đường ngắn hay dài không quan trọng bằng tạo ra giá trị thật." | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

A Working Woman: Trương Lý Hoàng Phi, "Đường ngắn hay dài không quan trọng bằng tạo ra giá trị thật."

Trong bài viết tiếp theo của series A Working Woman, cùng chúng tôi gặp gỡ chị Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC, đồng thời là Tổng giám đốc tại Vintech City.

Editor's Pick