Chữ Với Nghĩa - Trang 3 | Vietcetera
Chữ Với Nghĩa

Chữ Với Nghĩa

Series giải thích những từ tiếng Việt đang thịnh hành.

Chữ Với Nghĩa: Bản dạng

Chữ Với Nghĩa: Bản dạng

Tất cả chúng ta đều đã quen với khái niệm bản sắc văn hóa (cultural identity), nhưng bản sắc cá nhân (personal identity) và bản dạng giới (gender identity) thì dễ định nghĩa hơn không? Hóa ra, có nhiều hơn một câu chuyện để kể về "bản dạng".