Cho nghỉ, giữ lại hay giảm giờ làm? Hãy áp dụng phân tích thống kê vào các quyết định nhân sự | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Cho nghỉ, giữ lại hay giảm giờ làm? Hãy áp dụng phân tích thống kê vào các quyết định nhân sự

Cho nghỉ, giữ lại hay giảm giờ làm? Hãy áp dụng phân tích thống kê vào các quyết định nhân sự

Thay vì cảm tính, phân tích thống kê giúp nhiều doanh nghiệp có chiến lược nhân sự đúng đắn để thúc đẩy kinh doanh, thậm chí vượt qua biến cố như COVID-19.

QUẢNG CÁO
Yêu thích