Thử Rồi Thích: Mỗi ngày một chiến thắng với quy tắc 1-3-5 | Vietcetera
Relax Banner

Thử Rồi Thích: Mỗi ngày một chiến thắng với quy tắc 1-3-5

Với phương pháp sắp xếp công việc 1-3-5, bạn có thể sắp xếp và cân bằng mọi công việc của bạn, dù có bao nhiêu thông tin dồn dập tới bạn bao nhiêu đi chăng nữa
1-3-5 rule in time management

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera