Tóm Lại Là: Pandemic, endemic, epidemic là gì? COVID-19 ở mức nào rồi? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tóm Lại Là: Pandemic, endemic, epidemic là gì? COVID-19 ở mức nào rồi?

Đã quá muộn để WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu? Sự khác biệt giữa Pandemic, Endemic và Epicdemic là gì? Và COVID-19 hiện đang ở đâu rồi?

Tóm Lại Là: Pandemic, endemic, epidemic là gì? COVID-19 ở mức nào rồi?

Editor's Pick