Ask A Senior: Sói Ăn Chay và trăn trở của người làm sáng tạo | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ask A Senior: Sói Ăn Chay và trăn trở của người làm sáng tạo

Anh Huỳnh Vĩnh Sơn (Sói Ăn Chay) chia sẻ về trăn trở của người làm sáng tạo, những niềm vui cũng như nghịch lý trong đời quảng cáo.