Facebook dự đoán 3 xu hướng nổi bật về mạng xã hội trong năm 2021 | Vietcetera
Billboard banner
13 Thg 01, 2021
Sự NghiệpXu Hướng Kinh Doanh

Facebook dự đoán 3 xu hướng nổi bật về mạng xã hội trong năm 2021

3 xu hướng được Facebook dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn và những điểm các doanh nghiệp cần lưu ý để phát triển kinh doanh trong năm 2021.

Facebook dự đoán 3 xu hướng nổi bật về mạng xã hội trong năm 2021

Nguồn: Pexels

Nhng biến đng trong năm 2020 đã thay đi tt c: cách chúng ta sng, làm vic vui chơi. Khi c thế gii đang phi đi mt vi nhng nh ng ca COVID-19 ti kinh tế hi, đây cũng dp đ các doanh nghip nhìn li nhng đã qua lên kế hoch cho chng đưng sp ti.

COVID-19 đi dch toàn cu đu tiên din ra trong thi đi k thut s. mt công ty công ngh giúp kết ni hàng t ngưi trên Trái Đt, Facebook nhn thy quá trình chuyn đi s đưc d báo din ra trong 5 năm nhưng trên thc tế ch mt vài tháng. Mi ngưi dành thi gian online nhiu hơn - đ liên lc vi nhau, làm vic, mua sm, chơi game... Con ngưi ngày càng thích ng vi các công ngh mi nhanh hơn các doanh nghip cũng bt kp vi xu thế y. Tuy nhiên, trong bi cnh kinh tế còn nhiu bt n, khách hàng ngày càng đt nhiu k vng hơn vào các tri nghim đi vi doanh nghip.

thế, các doanh nghip hin nay đang đng trưc hi tr thành đng lc phc hi kinh tế trong thi gian sp ti. Trong nhng năm gn đây, môi trưng kinh doanh ca Vit Nam đã những thay đi hết sức căn bản to điu kin thun li cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát trin. Đến nay, DNNVV chiếm 96,7% tng s doanh nghip c c. S ln mnh c v s ng, quy hot đng c v ni lc ca khu vc DNNVV tác đng to ln, góp phn quan trng vào s phát trin kinh tế - hi quá trình hi nhp quốc ́ ca Vit Nam.

Hàng năm, các DNNVV đóng góp khong 40% GDP, np ngân sách nhà c 30%, đóng góp giá tr sn ng công nghip 33%, giá tr hàng hóa xut khu 30% thu hút gn 60% lao đng. DNVVN cn nhanh chóng nm bt nhu cu trc tuyến cũng như trc tiếp ca khách hàng, đng thi tìm ra cách chuyn đi dch v phù hp. Rt nhiu doanh nghip vi quy mô khác nhau đã làm đưc điu này, tr thành nhngngưi hùngth hin đưc s sáng to không biên gii ca mình.

alt
Nguồn: Unsplash

Trưc COVID-19, nhiu ngưi cm thy ý ng v nhng chuyến bay hay du thuyn ngao du không đích đến nhng ý ngđiên r”. Nhưng hin nay, cho nhng chuyến đi y đưc bán hết ngay trong vòng vài phút bi rt nhiu ngưi đang đ đ đưc nhng tri nghim như vy.

Facebook đang đng ti đim giao ca cng đng thương mi, nơi các doanh nghip th đưc truyn cm hng t nhng xu ng đang din ra trên nn tng ca mình. Vào đu năm 2020, Facebook đã chia s v 5 xu ng ni bt trên mng hi, bao gm: di đng, video, chia s ngn hn (Stories), nhn tin thương mi đin t.

Chúng ta đang chun b c sang năm mi 2021 nhng xu ng này càng tr nên ràng hơn ti khu vc Châu Á Thái Bình Dương, đòi hi doanh nghip mi quy phi thích ng đ kinh doanh trc tuyến. Trong khi các ca hàng truyn thng vn luôn đóng vai trò quan trng trong đi sng kinh tế hi, thương mi đin t chc chn s luôn tn ti cùng cng đng.

i đây 3 xu ng đưc Facebook d báo s nh ng ln nhng đim các doanh nghip cn lưu ý đ phát trin kinh doanh trong năm 2021.

alt
Nguồn: Pexels

Di đng video dng ngn

Nhng năm gn đây, ni dung i dng video đang tr nên rt ph biến, đc bit trong năm 2020 va qua, khi mi ngưi dành nhiu thi gian nhà hơn do các bin pháp cách ly giãn cách hi. Livestream đã tr thành mt hin ng, vi s ng tăng lên ti 45% ch trong khong tháng 3 tháng 4 va qua. Bên cnh đó, khu vc Châu Á Thái Bình Dương chiếm ti 77.5% tng s ng ngưi xem video trên toàn thế gii. Video dng ngn ngày càng đưc ưa thích, tr thành phương thc gii trí th hin bn thân không th thiếu đi vi nhiu ngưi. 8 trên 10 ngưi khu vc Đông Nam Á xem video trên mng hi, 95% nhưng ngưi xem video trc tuyến khu vc này xem video qua nn tng di đng.

Riêng Vit Nam, ngưi dùng xem trung bình 21 video đnh dng ngn, chiếm ti 56% tng s video h xem hàng ngày. Nhng xu ng này d báo v s phát trin mnh m trong tương lai ca mua sm trc tuyến kiu mi: kết hp gia gii trí bán hàng, đưc dn dt bi các nhà sáng to ni dung nhng ngưi to nên xu ng. vy, đ ni bt trên th trưng, các doanh nghip cn chú ý đến vic xây dng hình nh riêng ca mình trên môi trưng trc tuyến.

alt
Nguồn: Unsplash

Thương mi gn lin vi nhu cu khám phá

Các doanh nghip cn chú ý vào mt thc tế, rng con ngưi hin đi mi la tui nay ci m hơn vi nhng cách tìm kiếm sn phm mi các phương thc mua sm mi. Điu này đòi hi mt duy tân tiến đ mnh dn th nghim các phương thc mua sm mi như mua hàng trc tiếp trên kênh mng hi, mua hàng qua livestream, click-and-collect (đt hàng trc tuyến ly ti ca hàng), dch v thuê bao hay ng dng các công ngh mi như thc tế tăng ng (AR).

Doanh nghip cn xác đnh li các kênh nn tng mình mun s dng. d, trong năm 2020, Facebook đã gii thiu Facebook Shops giúp các doanh nghip thiết lp mt ca hàng trc tuyến d dàng hơn đ khách hàng th tiếp cn trên c Facebook Instagram. Nhng phương pháp khác th k đến như đưa khách hàng tri nghim ca hàng thông qua video 360 đ hay th sn phm ti nhà s dng b lc AR (VD: th màu son), hoc s dng qung cáo th tương tác đưc đ khách hàng tiếp cn sn phm theo cách thú v hơn (VD: lái th xe thông qua ng dng). Ngoài ra, các doanh nghip cũng nên tn dng các dp l, ngày đc bit nhưSiêu Sale” 9/9, 10/10, 11/11 đ to nên hành vi mua sm mi cho khách hàng như t tng quà cho bn thân.

alt
Nguồn: Unsplash

Trao đi trc tiếp vi doanh nghip qua ng dng nhn tin Thương mi xuyên biên gii

Các ng dng nhn tin mt trong nhng kênh phát trin nhanh nht hin nay đ khách hàng liên lc vi doanh nghip. hơn 175 triu ngưi trên toàn thế gii nhn tin ti mt tài khon WhatsApp Business mi ngày. Con s này đưc k vng s còn tăng hơn na. Trong năm va qua, tng s các cuc hi thoi hàng ngày gia khách hàng doanh nghip trên Messenger Instagram cũng tăng lên hơn 40%. Các h thng truyn thng như gi đin hay email cho ngưi bán hàng không ch tn nhiu thi gian tn kém cho các doanh nghip còn ít đưc khách hàng ngày nay ưa chung.

S chuyn dch trong cách giao tiếp ca con ngưi đòi hi các doanh nghip cn thiết lp các kênh nhn tin đ trò chuyn vi khách hàng v sn phm, các vn đ liên quan đến vn chuyn nhng câu hi thưng gp. Ngành thương mi đang trong quá trình s hóa mnh m, tăng thêm hi cho các hot đng xuyên biên gii. Do đó, các doanh nghip cn ch đng xây dng kết ni trên din rng, tp trung vào nhng đim mu cht trong tri nghim khách hàng.

alt
Nguồn: Pexels

 Chúng ta đang c vào k nguyên mi ca thương mi vi nhng s phát trin chóng mt. Tuy nhiên, nhng điu ct lõi vn không thay đi: mi ngưi mun đưc tương tác vi doanh nghip theo cách gia ngưi vi ngưi ng các tri nghim đưc nhân hóa không b gián đon. Cách mi ngưi khám phá sn phm dch v mi cũng tr thành nhng tri nghim mang tính hi hơn trưc đây.

th thy khách hàng bc l rt nhiu phn ng đc đáo khác nhau thông qua nhng xu ng hin ti, t vic kết ni vi các doanh nghip ưa thích thông qua các nhà sáng to ni dung hp tác cùng nhãn hàng, cho đến vic tương tác vi các doanh nghip nh ti đa phương thông qua livestream trên Facebook. quy nào, công thc chung đ giúp doanh nghip không ch tn ti còn phát trin hơn na chính : tăng nhn din, đy mnh tri nghim khám phá, thưng xuyên trò chuyn cùng khách hàng ci m vi thương mi xuyên biên gii.