Tin Một Dòng: Đóng cửa biên giới, điều gì xảy ra với nền kinh tế? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tin Một Dòng: Đóng cửa biên giới, điều gì xảy ra với nền kinh tế?

Các nước đã đóng cửa biên giới ngăn COVID-19 lan rộng. Điều này tác động gì đến các nền kinh tế và tình hình người lao động trong nước đang thế nào?

Editor's Pick