Cởi Mở: Lần đầu lên đỉnh trong một cơ thể sai giới tính | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cởi Mở: Lần đầu lên đỉnh trong một cơ thể sai giới tính

Tôi sợ cô sẽ nhìn thấy dưới lớp quần áo này là một cơ thể không như cô hình dung. Tôi sợ mỗi chuyển động của mình sẽ vén lên bức màn sự thật.

Nguồn: Unsplash