Kinh tế phi chính thức là gì? Vì sao có thể bạn đang tham gia nền kinh tế này? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Kinh tế phi chính thức là gì? Vì sao có thể bạn đang tham gia nền kinh tế này?

Nền kinh tế phi chính thức là gì? Nền kinh tế phi chính thức đã thay đổi những gì? Vì sao nền kinh tế phi chính thức cần được quan tâm?

Nguồn: Shutterstock

Editor's Pick