Ngọc Nguyễn: Soi chiếu lại hành trình định nghĩa bản thân qua hồi ký ‘Weird Culture Kids’ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ngọc Nguyễn: Soi chiếu lại hành trình định nghĩa bản thân qua hồi ký ‘Weird Culture Kids’

‘Weird culture kid’ là một thuật ngữ Ngọc Nguyễn đặt ra để miêu tả những người, giống như mình, không đặt vừa vào một chuẩn mực văn hóa cụ thể nào.

Nguồn: Weird Culture Kids

Editor's Pick