Voices From Sonatus: Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc Nhân sự của Au Chau Fashion and Cosmetic (ACFC) | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Voices From Sonatus: Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc Nhân sự của Au Chau Fashion and Cosmetic (ACFC)

Voices From Sonatus: Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc Nhân sự của Au Chau Fashion and Cosmetic (ACFC)

Tìm hiểu trải nghiệm làm việc tại mô hình văn phòng chia sẻ cao cấp Sonatus, cùng Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc Nhân sự của ACFC.

Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc Nhân sự của ACFC. | Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích