The Vietnam
Innovators Fund
Investing in Vietnam's story with venture capital and media
about
The Vietnam
Innovators Fund
11I282207082932005737012669
Vietnam Innovators, Vietcetera Media’s weekly business podcast, is stepping up to a whole new level with the launch of the Vietnam Innovators Fund. The investment fund will seek to support exclusively Vietnamese startups at seed and Series A funding rounds. The fund is backed by podcast host and Vietcetera CEO Hao Tran, digital media network Vietcetera, and German entrepreneur and investor Horst Geicke.

The Vietnam Innovators Fund’s goal is to address the underserved needs of startups in Vietnam, specifically by helping to create meaningful partnership ecosystems, by providing storytelling know-how, and supporting with annual live event series activations such as the Vietnam Innovators Summit.
READ THE ANNOUNCEMENT Các nhà sáng tạo Việt Nam, podcast kinh doanh hàng tuần của Vietcetera Media, đang bước lên một tầm cao mới với sự ra mắt của Quỹ Nhà sáng tạo Việt Nam.
Quỹ đầu tư sẽ tìm cách hỗ trợ riêng cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam tại các vòng gọi vốn hạt giống và Series A. Quỹ được hỗ trợ bởi người dẫn chương trình podcast và Giám đốc điều hành Vietcetera Hao Tran, mạng truyền thông kỹ thuật số Vietcetera, và doanh nhân và nhà đầu tư người Đức Horst Geicke.

Mục tiêu của Quỹ Người sáng tạo Việt Nam là giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng của các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam, cụ thể là bằng cách giúp tạo ra hệ sinh thái đối tác có ý nghĩa, bằng cách cung cấp bí quyết kể chuyện và hỗ trợ các hoạt động chuỗi sự kiện trực tiếp hàng năm như Hội nghị Người sáng tạo Việt Nam.
tHE VIETNAM
INNOVATORS ECOSYSTEM
Vietnam Innovators
Vietnam Innovators Vietnam is forecasted to be one of the fastest-growing economies in Southeast Asia and the wo...
Logo20210809 Logo20210810
Vietnam Innovators Summit
Vietnam Innovators
Summit
Vietnam is forecasted to be one of the fastest-growing economies in Southeast Asia and the wo...
Vietnam Innovators Fund
Vietnam Innovators
Fund
Vietnam is forecasted to be one of the fastest-growing economies in Southeast Asia and the wo...
Team
Hao Tran
Hao Tran Managing Partner
image
Horst Geicke General Partner
Horst Geicke Miro Nguyen Venture Partner
image Hao Tran Managing Partner
image Horst Geicke General Partner
contact
Fill out this Typeform to submit your pitch. submit your pitch
image
Submit Your Pitch Fill out this Typeform to submit your pitch.
submit your pitch
image
Send An Email For other inquiries, please email: team@vietcetera.com
Send Email