Câu chuyện thương hiệu: Sông Cái Việt Nam Dry Gin — Thăng hoa cùng bản sắc dân tộc | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Câu chuyện thương hiệu: Sông Cái Việt Nam Dry Gin — Thăng hoa cùng bản sắc dân tộc

Là dòng Gin đầu tiên của Việt Nam, Sông Cái Việt Nam Dry Gin là sự kết tinh của núi rừng Tây Bắc và văn hoá dân gian của miền xuôi.

Nguồn: Sông Cái Distillery.

Editor's Pick