Etík Academy - Học viện cho công dân quốc tế | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Etík Academy - Học viện cho công dân quốc tế

Chia sẻ của chị Trần Yên Ly, giám đốc điều hành học viện Nghi thức Etík về phong cách ứng xử chuẩn mực mà các “công dân quốc tế” cần trang bị cho mình.