Trang cá nhân của Phúc Nguyễn tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Phúc Nguyễn
Writer

Phúc Nguyễn

Kinh nghiệm hoạt động trong ngành F&B 6 năm.

Bắt đầu viết những bài đầu tiên từ năm 2021.
Phong cách viết: về những vấn đề xã hội, về tư tưởng có xu hướng gìn giữ những giá trị truyền thống.
"Tôi viết, khi tôi bị tôi thôi thúc phải viết cho mọi người".