'Vortex, Living Water': Kể chuyện của nước qua hàng nghìn chai nhựa | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

'Vortex, Living Water': Kể chuyện của nước qua hàng nghìn chai nhựa

Trò chuyện với Trần Nữ Yên Khê về tác phẩm Vortex, vừa được hoàn thành vào cuối năm 2020 tại Toong Phạm Ngọc Thạch.

Nguồn: Nguyên Đặng