Bóc Term: Dry January là gì mà Gen Z tích cực ủng hộ? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Dry January là gì mà Gen Z tích cực ủng hộ?

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi", tháng Một là tháng mình không ăn nhậu!

Nguồn: Han Nguyen cho Vietcetera