Dùng con chữ để khai tử nỗi buồn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Dùng con chữ để khai tử nỗi buồn

Đặt dấu chấm lên giấy, và kết thúc nỗi buồn của bạn.

Đặt dấu chấm lên giấy, và kết thúc nỗi buồn của bạn | Đồi @anngshill cho Vietcetera