Tóm Lại Là: Bi hài lễ tốt nghiệp online | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tóm Lại Là: Bi hài lễ tốt nghiệp online

Vì đại dịch COVID-19, các trường học phải tổ chức lễ tốt nghiệp qua các phương tiện conference online. Cùng Vietcetera thăm thú lễ tốt nghiệp online vòng quanh thế giới.

Tóm Lại Là: Bi hài lễ tốt nghiệp online