Bóc Term: Yeet là gì mà lúc "quẩy" không thể quên? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Yeet là gì mà lúc "quẩy" không thể quên?

Cùng Vietcetera bóc term từ 'Yeet', một loại action meme ám chỉ một hoạt động thể chất nhất định mà khiến ai cũng bó tay

Nguồn: Reddit

Editor's Pick