Bóc Term: Existential crisis là gì? Bạn có đang bị khủng hoảng mục đích sống? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Existential crisis là gì? Bạn có đang bị khủng hoảng mục đích sống?

Existential crisis là khủng hoảng hiện sinh, khi một người đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính họ.

Tâm Phạm cho Vietcetera.

Editor's Pick