#Giáo dục giới tính | Vietcetera
Billboard banner

#Giáo dục giới tính

Chữ Với Nghĩa: Bản dạng

Xu Hướng Cuộc Sống

Chữ Với Nghĩa: Bản dạng

Tất cả chúng ta đều đã quen với khái niệm bản sắc văn hóa (cultural identity), nhưng bản sắc cá nhân (personal identity) và bản dạng giới (gender identity) thì dễ định nghĩa hơn không? Hóa ra, có nhiều hơn một câu chuyện để kể về "bản dạng".
Đông Hà
Đông Hà

02 Thg 03