How I Manage | Vietcetera
Billboard banner
How I Manage

How I Manage

Series về những bài học dành cho người ở cương vị lãnh đạo.

Góc nhìn của Tổng Lãnh Sự Úc - Julianne Cowley

Lãnh Đạo

Góc nhìn của Tổng Lãnh Sự Úc - Julianne Cowley

Julianna cũng chia sẻ về dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ diễn ra vào năm 2023, về cam kết của Úc trong công tác đẩy mạnh bình đẳng giới tại Việt Nam, và phong cách lãnh đạo của Julianna đã thay đổi như thế nào trong “năm COVID”.