Bỏ | Vietcetera
Billboard banner
Bỏ

Bỏ

Đằng sau mỗi sự từ bỏ là một cuộc chuyển giao. #Bỏ là series kể lại những cuộc chuyển giao này.