Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng?

Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng?

Thuyết âm mưu trái đất phẳng (Flat-earther) gần đây đã trở nên phổ biến và gia tăng trong số lượng người tin vào chúng.

Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng?

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích