Deadstock - Sự khởi đầu mới của thời trang từ vải cũ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Deadstock - Sự khởi đầu mới của thời trang từ vải cũ

Deadstock tuy sử dụng những chất liệu cũ và bỏ đi, nhưng chúng đủ để bắt đầu những khởi đầu mới của thời trang.

Deadstock - Sự khởi đầu mới của thời trang từ vải cũ