Việt Nam - Một gia đình trung lưu bứt phá bẫy thu nhập trung bình | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Việt Nam - Một gia đình trung lưu bứt phá bẫy thu nhập trung bình

Nếu ví mỗi quốc gia như là một gia đình, thì Việt Nam chỉ vừa mới vừa thoát khỏi danh sách hộ có thu nhập thấp vào năm 2009.

Nguồn: Unsplash

Editor's Pick