86.400 Giây: Vui chơi cùng những ý tưởng trong "white space" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

86.400 Giây: Vui chơi cùng những ý tưởng trong "white space"

86.400 Giây: Vui chơi cùng những ý tưởng trong "white space"

Những quan sát và cảm nhận của chị sẽ là những dấu chấm và “white space” chính là lúc chị nối các chấm lại với nhau thành một hình hài cụ thể.

Nguồn: Vietcetera

Yêu thích